Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin wynajmu

Regulamin wynajmu zawarty jest w podpisywanej umowie:

Umowa NR/LP/DZI/MIE/ROK

Zawarta w dniu ……………………………………. w Łomiankach pomiędzy Climatech Przemysław Boniecki wpisanym do centralnej ewidencji działalności gospodarczej NIP 746-168-25-48  REGON 280193884, nr rachunku bankowego: 39 1240 2887 1111 0010 6531 8440 PEKAO z siedzibą w Łomiankach 05-092, ul. Szkolna 3 zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM, a

NAZWA………………………………………………………………………………….

NIP…………………….REGON…………………………..ADRES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………telefon………………………………adres e-mail……………………………………….., zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

 1. Niniejsze pismo ma charakter ogólnych warunków współpracy, zwanych dalej ogólną umową najmu w zakresie najmu urządzeń i narzędzi zwanych dalej urządzeniami lub narzędziami i stanowi podstawę do zawierania umów szczegółowych oraz zawarcia protokołów zdawczo - odbiorczych.
 2. Ustala się następujące znaczenie pojęć użytych w umowie najmu oraz protokołach zdawczo – odbiorczych:
  1. Wartość urządzenia - kwota określająca wartość netto nowego urządzenia o tych samych lub zbliżonych parametrach przyjęta na potrzeby umowy najmu.
  2. Czynsz- opłata za wynajem urządzenia lub narzędzi określana każdorazowo w umowie najmu.
  3. Usługa mycia i czyszczenia – opłata pobierana od najemy każdorazowo w przypadku zdania urządzenia brudnego.
  4. Powynajmowa usługa naprawcza – koszt przywrócenia urządzenia do stanu technicznego i wizualnego z dnia odbioru urządzenia przez najemcę zawierająca koszt części zużytych do naprawy obejmująca koszt naprawy urządzenia w trakcie trwania najmu i o zdaniu urządzenia
  5. Aktualne ceny – ceny obowiązujące wynajmującego w okresie najmu lub okresie wykonywania naprawczej usługi powynajmowej stawki należności czynszowych, roboczogodzin i pracy mechanika/serwisu, cen części zużytych do naprawy.
  6. Ceny dla klienta – ceny usługi i części zamiennych standardowo wykorzystywane przy sprzedaży części u usług w działalności przedsiębiorstwa wynajmującego.
  7. Należności czynszowe – opłaty związane z wynajmem urządzenia obejmujące czynsz, opłatę za przeniesienie ryzyka, usługę mycia i czyszczenia, powykonawcza usługę naprawczą oraz inne opłaty wynikające z niniejszej umowy lub wzajemnych pisemnych ustaleń stron.
  8. Cennik wynajmu – obowiązujący na dzień odbioru narzędzi cennik usług świadczących przez Wynajmującego, który stanowi integralną cześć umowy.

 

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest podpisanie umowy wynajmu i protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
 2. Climatech Przemysław Boniecki oddaje w najem Najemcy wymienione w protokole zdawczo-odbiorczym narzędzia i/lub urządzenia wraz z osprzętem. Przedmiot najmu w chwili wypożyczenia jest czysty i sprawny. Najemcy udzielana jest instrukcja obsługi do najmowanego sprzętu.
 3. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu i akcesoriów dodatkowych.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty i wypadki powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę.
 5. W przypadku kradzieży sprzętu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu firmie Climatech Przemysław Boniecki wartości sprzętu w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 6. W przypadku kradzieży najemca jest zobowiązany zgłosić kradzież w kompetentnych organach porządkowych.
 7. W przypadku zniszczeń sprzętu lub uszkodzeń spowodowanych przez Najemcę, ten zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy lub pokrycia wartości sprzętu w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej .
 8. Climatech Przemysław Boniecki zobowiązuje się do wykonywania napraw usterek maszyn, które nie powstały z winy Najemcy.
 9. Jednostką rozliczeniową jest stawka dobowa, określona jako okres od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Najemcę do tej samej godziny następnego dnia.
 10. Wysokość stawki dobowej określona jest w cenniku usług i jest regulowana w zależności od długości najmu oraz przyznanych rabatów.
 11. Faktura za wynajem sprzętu jest wystawiana na koniec okresu wypożyczenia.
 12. W przypadku wynajmu długoterminowego, okres fakturowania kończy się o północy ostatniego dnia miesiąca.
 13. W przypadku, kiedy wynajęty sprzęt nie zostałby zwrócony z jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z umową, siódmego dnia od daty ustalonej na zwrot, zostanie dokonane zgłoszenie kradzieży w stosunku do najemcy.
 14. Wynajmujący przekazuje pod wynajem tylko sprzęt. W przypadku materiałów podlegającym szybkiemu zużyciu tj. osprzętu (wiertła, tarcze itp.), który jest niezbędny do bezpiecznego użytkowania przedmiotu najmu, Najemca ma możliwość zakupienia osprzętu u nas rekomendowanego przez producenta. Do każdego sprzętu oferowanego do wynajęcia jest określona lista z osprzętem rekomendowanym przez producenta sprzętu. Montaż osprzętu spoza listy może powodować awarie sprzętu a całkowity koszt naprawy lub zapłaty za uszkodzony sprzęt ponosi Najemca.

Część osprzętu, zgodna z listą wynajmu, podlega umowie najmu i oraz zużycia, zgodnie z cennikiem zużycia. Osprzęt podlega dokładnemu pomiarowi przed wynajmem i po zdaniu w celu oznaczenia zużycia, które jest naliczane na fakturze zgodnie z cennikiem.

 1. Wynajmujący zapewnia Najemcy możliwość zakupu osprzętu do oferowanych pod wynajem sprzętów.
 2. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie nie pogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Przedmiot Najmu winien być zwrócony czysty. 
 3. Niezależnie od sankcji opisanych w punkcie 18, w przypadku, gdyby przy zwrocie Przedmiotu Najmu okazało się, iż nosi on ślady nienależytej eksploatacji, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wartościach wskazanych w Zestawieniu Wysokości Kar Umownych.
 4. Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez zgody Najemcy. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego z obowiązkiem zwrotu tego sprzętu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 6. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi oraz został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 7. Najemca nie może dokonywać w rzeczy zmian ani ulepszeń bez uprzedniej zgody wynajmującego na piśmie.
 8. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 9. Czynsz uiszczany będzie gotówką lub przelewem na konto oraz w terminie wskazanym na fakturze.
 10. Zerwanie umowy może nastąpić w przypadku : – samowolnego przedłużania czasu użytkowania wynajętego sprzętu, – używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami użytkowania, – oddanie wynajmowanego sprzętu do użytkowania osobom trzecim. -Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
 11. Najmujący wniesie kaucję w wysokości określonej w cenniku w ramach zastawu za wynajmowany sprzęt. Kaucja przyjmowana jest tylko w formie gotówkowej i zwracana po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 12. Strony mają obowiązek zawiadamiać się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni znany adres strony będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.
 13. Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Najemcę protokołu zdawczo-odbiorczego.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Prawa Wynajmującego:

Wynajmujący ma prawo do sprawdzania wiarygodności Najemcy.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmówienia zawarcia umowy najmu.
Wynajmujący ma prawo do kontrolowania przedmiotu najmy na zgodność z warunkami umowy podczas jej trwania.
Wynajmujący ma prawo do odbioru przedmiotu najmu w przypadku naruszenia warunków umowy najmu.

 Obowiązki Najemcy:

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu we okresie trwania umowy.
Najemca jest zobowiązany do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem
Najemca nie ma prawa dokonywania napraw i przeglądów technicznych przedmiotu najmu z wyłączeniem czynności wskazanych przez Wynajmującego.
Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów paliwa i transportu.
Najemca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu przedmiotu najmu niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego i nie będzie dalej użytkować przedmiotu do póki nie zostanie on naprawiony.

 

Załączniki do umowy

 1. Poświadczenie kaucji.
 2. Oświadczenie RODO.
 3. Zgoda na wysłanie faktur droga elektroniczną.
 4. Cennik z dnia
 5. Zestawienie wysokości kar umownych
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl